آدرس: مشهد – بلوار شهید صادقی (سازمان آب) – نبش شهید صادقی ۱۸- شهر چاپ خراسان

 

شماره های تماس:

۷۲۰ – ۳۷۰۰۹۷۱۶ – ۰۵۱ (واحد پذیرش)

۷۱۰ – ۳۷۰۰۹۷۰۸ – ۰۵۱ (واحد حسابداری)

۷۱۴ – ۳۷۰۰۹۷۱۳ – ۰۵۱ (واحد بازرگانی)

۷۰۴ – ۳۷۰۰۹۷۰۳ – ۰۵۱ (مدیریت)