۷۰ سال سابقه و تجربه در صنعت چاپ همراه با روزنامه خراسان

کاملترین زنجیره خدمات پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ

بزرگترین مجموعه چاپ رول، شیت و صحافی شرق کشور

خدمات شهر چاپ

صحافی

صحافی

لیتوگرافی

لیتوگرافی-اسکرین

چاپ شیت

شیب-ایکس-ال

چاپ رول

رول

مشتریان ما